رنگ ها در html

در سلسله آموزشهای قبل آنلاینر به معرفی انواع فرمتهای رایج در وب پرداختیم.

در این مقاله قصد معرفی رنگ ها در html   را داریم.

برای تعیین رنگ ها در html میتوان از ۳ روش استفاده کرد.

نام رنگ :

میتوانید برای تعیین رنگ یک عامل مستقیما از نام آنها استفاده کنید. در استاندارد W3C HTML4.0 چون فقط ۱۶ رنگ تعیین شده است شما فقط میتوانید تعداد ۱۶ رنگ را با استفاده از نام آنها فراخوانی کنید. اگر به تعداد بیشتری از رنگ ها نیاز دارید بهتر است از روش های دیگر برای تعیین رنگ استفاده کنید. تعدادی از این رنگ ها به همراه نام و کد مبنای ۱۶ آنها در زیر آمده است.

رنگمبنای ۱۶نام رنگ
#F0F8FFAliceBlue
#FAEBD7AntiqueWhite
#7FFFD4Aquamarine
#000000Black
#0000FFBlue
#8A2BE2BlueViolet
#A52A2ABrown

مبنای ۱۶ :

رنگ ها را میتوان با استفاده از کدهای مبنای ۱۶ آنها نیز تعیین کرد. تعداد این رنگ ها به ۲۵۶ کد میرسد که به عنوان رنگ های ایمن شناخته میشوند. این نام را به این دلیل بر این کد ها نهاده اند چون در تمامی مرورگر ها بصورت مطمئن نمایش داده میشود. جدول زیر حاوی تمامی ۲۵۶ کد مبنای ۱۶ رنگ ها میباشد.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۹۹۰۰۰۰CC0000FF
0033000033330033660033990033CC0033FF
0066000066330066660066990066CC0066FF
0099000099330099660099990099CC0099FF
00CC0000CC3300CC6600CC9900CCCC00CCFF
00FF0000FF3300FF6600FF9900FFCC00FFFF
3300003300333300663300993300CC3300FF
3333003333333333663333993333CC3333FF
3366003366333366663366993366CC3366FF
3399003399333399663399993399CC3399FF
33CC0033CC3333CC6633CC9933CCCC33CCFF
33FF0033FF3333FF6633FF9933FFCC33FFFF
6600006600336600666600996600CC6600FF
6633006633336633666633996633CC6633FF
6666006666336666666666996666CC6666FF
6699006699336699666699996699CC6699FF
66CC0066CC3366CC6666CC9966CCCC66CCFF
66FF0066FF3366FF6666FF9966FFCC66FFFF
9900009900339900669900999900CC9900FF
9933009933339933669933999933CC9933FF
9966009966339966669966999966CC9966FF
9999009999339999669999999999CC9999FF
99CC0099CC3399CC6699CC9999CCCC99CCFF
99FF0099FF3399FF6699FF9999FFCC99FFFF
CC0000CC0033CC0066CC0099CC00CCCC00FF
CC3300CC3333CC3366CC3399CC33CCCC33FF
CC6600CC6633CC6666CC6699CC66CCCC66FF
CC9900CC9933CC9966CC9999CC99CCCC99FF
CCCC00CCCC33CCCC66CCCC99CCCCCCCCCCFF
CCFF00CCFF33CCFF66CCFF99CCFFCCCCFFFF
FF0000FF0033FF0066FF0099FF00CCFF00FF
FF3300FF3333FF3366FF3399FF33CCFF33FF
FF6600FF6633FF6666FF6699FF66CCFF66FF
FF9900FF9933FF9966FF9999FF99CCFF99FF
FFCC00FFCC33FFCC66FFCC99FFCCCCFFCCFF
FFFF00FFFF33FFFF66FFFF99FFFFCCFFFFFF

دقت داشته باشید که برای رنگ دهی به یک عامل با استفاده از کدهای مبنای ۱۶ حتما قبل از کد علامت # را قرار دهید. مثال زیر با استفاده از همین متد به تگ body رنگی را انتصاب میدهد.

[html]

<body bgcolor="#333300">

</body>

[/html]

rgb :

کلمه RGB از حروف اول ۳ کلمه red , green , blue تشکیل میشود.در این متد رنگ مورد نظر از ترکیب همین ۳ رنگ قرمز، سبز و آبی ایجاد خواهد شد. برای تعیین رنگ به این روش باید از تابعی به نام RGB(red , green , blue) استفاده کنید. این تابع ۳ پارامتر که عددی بین ۰ تا ۲۵۵ میباشند را دریافت میکند .این ۳ پارامتر شدت ۳ رنگ قرمز ، سبز ، آبی را مشخص میکند.

مثال زیر نمونه ای از تعیین رنگ با متد RGB میباشد.

[html]

<body bgcolor=rgb(255,0,255)>

</body>

[/html]

در آموزش بعد به کدنویسی بصورت tablebase و معایب آن میپردازیم.
با آنلاینر همراه شوید …

No Comments