انتخابگر های منظم در فتوشاپ Marquee Tools

به نام خدا

در این قسمت نحوه ی کار با انتخاب گر را بررسی می کنیم.

ابزار انتخاب گر به ۴ شکل وجود دارد:

۱- انتخاب گر مستطیلی

style=”display: inline;” title=”انتخابگر مستطیلی” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolmostatilselectionphotoshop_thumb.jpg” alt=”انتخابگر مستطیلی” width=”618″ height=”427″ />

2- انتخاب گر بیضوی

style=”display: inline;” title=”انتخاب گر بیضوی” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/tooldaireselectionphotoshop1_thumb.jpg” alt=”انتخاب گر بیضوی” width=”618″ height=”427″ />

3- انتخاب گر به شکل یک خط افقی

style=”display: inline;” title=”انتخاب گر افقی” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolofoghiselectionphotoshop1_thumb.jpg” alt=”انتخاب گر افقی” width=”618″ height=”428″ />

4- انتخاب گر به شکل یک خط عمودی

style=”display: inline;” title=”انتخاب گر عمودی” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolamodiselectionphotoshop1_thumb.jpg” alt=”انتخاب گر عمودی” width=”618″ height=”422″ />

اگر انتخاب گرتان را به صورت مستطیلی داشته باشید. یک محدوده ی مستطیلی را به عنوان قسمت انتخاب شده خودتان دارید. با نگه داشتن کلید موس محدوده ی انتخاب شده ی خود را جا به جا کنید و یا اینکه از کلیدهای جهت استفاده کنید.

style=”display: inline;” title=”انتخابگر مستطیل” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolselectionphotoshop_thumb.jpg” alt=”انتخابگر مستطیل” width=”618″ height=”474″ />

اما همین طور که می بینید به محض اینکه محدوده ای را به شکل مستطیل می کشید و بخواهید مستطیل دیگری را در جای دیگری بکشید مستطیل اولی که کشیده بودید پاک می شود اگر بخواهید این اتفاق نیفتد و ۲ قسمت انتخاب شده همزمان با هم داشته باشید . می توانید در قسمت option bar به جای گزینه ی New Selection گزینه ی Add to Selection را انتخاب کنید می بینید که دو محدوده ی اتنخاب شده همزمان به شکل مستطیل دارید ضمن اینکه نشانگر موس هم تغییر می کند.

style=”display: inline;” title=”ایجاد همزمان ۲ انتخاب گر ” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolnewselectionphotoshop_thumb.jpg” alt=”ایجاد همزمان ۲ انتخاب گر ” width=”619″ height=”442″ />

style=”display: inline;” title=”add to selection” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/tooladdselectionphotoshop_thumb.jpg” alt=”add to selection” width=”620″ height=”477″ />

style=”display: inline;” title=”ایجاد add to selection” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/tooladdselectionphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ایجاد add to selection” width=”619″ height=”430″ />

راه دیگری هم برای اضافه کردن محدوده ی شکلی خود وجود دارد. در قسمت Option bar روی گزینه ی New Selection مجددا برگردید و اگر مثلا یک شکل مستطیلی دارید می توانید به وسیله ی Shift به محدوده شکلی خود اضافه کنید.

style=”display: inline;” title=”ایجاد ۲ محدوده ی شکلی با Shift ” src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolnewselectionshiftphotoshop_thumb.jpg” alt=”ایجاد ۲ محدوده ی شکلی با Shift ” width=”618″ height=”408″ />

همین طور حالت برعکس آن هم به شما نشان می دهد که با استفاده از گزینه ی Subtract From Selection می توانید مثلا یک دایره بکشید و بعد یک دایره دیگری را تا وسط آن بکشید تا از قسمت انتخاب شده قبلی کاسته شود. style=”display: inline;” title=”ایجاد Subtract From Selection 1″ src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolsubtractselectionphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ایجاد Subtract From Selection 1″ width=”619″ height=”441″ />

style=”display: inline;” title=”ایجاد Subtract From Selection 2″ src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolsubtractselectionphotoshop_thumb.jpg” alt=”ایجاد Subtract From Selection 2″ width=”620″ height=”426″ />

حالت دیگری که ممکن است رخ دهد اینکه بخواهید وجه اشتراک دو محدوده ی انتخابی را به عنوان منطقه ی انتخاب شده داشته باشید با کلیک به گزینه ی Intersect With Selection می توانید آن را داشته باشید.

style=”display: inline;” title=”ایجاد Intersect With Selection 1″ src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolinteraectselectionphotoshop1_thumb.jpg” alt=”ایجاد Intersect With Selection 1″ width=”621″ height=”427″ />

style=”display: inline;” title=”ایجاد Intersect With Selection 2″ src=”https://onliner.co/wp-content/uploads/2014/05/toolinteraectselectionphotoshop2_thumb.jpg” alt=”ایجاد Intersect With Selection 2″ width=”624″ height=”431″ />

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments