آموزش حلقه ها در PHP

در برنامه نویسی php، از حلقه ها (Loops) برای گرفتن خروجی در یک دور تکرار، با مقادیر متفاوت استفاده می شود، اغلب مواقعی که در php کد می نویسیم، می خواهیم که یک مجموعه از دستورات بارها و بارها اجرا بشوند، بجای اینکه آن چند خط که اغلب یکسان هستند را در دستورات تکرار کنیم، از حلقه ها استفاده می کنیم.

انواع دستورات حلقه در PHP:

  • while: تا زمانی که شرط حلقه درست باشد، دستورات اجرا می شود.
  • do…while: دستورات داخل حلقه چه شرط حلقه درست باشد و چه نباشد برای یک بار اجرا می شود و در مراحل بعدی اگر شرط حلقه درست بود، دستورات اجرا می شوند.
  • for: دستورات داخل حلقه از یک عدد مشخص به تعدادی مشخص تکرار می شود.
  • foreach: برای کار با آرایه ها استفاده میشود.

حلقه while در php

این حلقه تا زمانی که شرط برقرار باشد دستورات را اجرا می کند و شرط قبل از اجرای دستورات چک می شود. بدین معنا که اگر در وسط اجرای دستورات متغیرها طوری تغییر کنند که شرط برقرار نباشد، دستورات همچنان تا پایان اجرا می شوند و نیز اگر شرط از ابتدا برقرار نباشد دستورات دیگر اجرا نخواهند شد.

[php]

while (condition)
  {
  code to be executed;
  }

[/php]

مثال:
در مثال زیر یک حلقه تعریف کرده ایم که با i=0 شروع می شود و دستورات داخل حلقه تا زمانی که i<=5 باشد ادامه می یابد، البته توجه داشته باشید که مقدار متغیر i در داخل حلقه هر بار یک واحد اضافه می شود و اگر این تغییر، شرط حلقه را false کند، دستورات داخل حلقه تا پایان حلقه ادامه خواهد یافت.

[php]

<html>
<body>

<?php
$i=1;
while($i<=5)
  {
  echo "The number is " . $i . "<br />";
  $i++;
  }
?>

</body>
</html>

[/php]

خروجی کد بالا:

The number is 1
The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5

دستور do…while در php

این دستور شباهت بسیار زیادی به دستور while در php دارد با این تفاوت که شرط در پایان اجرای دستورات چک می شود یعنی به این صورت که اگر از ابتدا هم شرط برقرار نباشد، دستورات یکبار اجرا می شوند و بعد شرط چک می شود.

[php]

do
  {
  code to be executed;
  }
while (condition);

[/php]

مثال:
تفاوت این مثال با مثال قبلی در دو چیز است:

  1. چون شرط حلقه در پایان دستورات چک می شود، دستورات داخل حلقه حتماً برای یک بار اجرا می شوند.
  2. چون دستور ;++i$ قبل از دستور چاپ است، بنابراین اعداد از ۲ تا ۶ چاپ می شود.

[php]

<html>
<body>

<?php
$i=1;
do
{
$i++;
echo "The number is " . $i . "<br />";
}
while ($i<=5);
?>

</body>
</html>

[/php]

خروجی کد بالا:

The number is 2
The number is 3
The number is 4
The number is 5
The number is 6

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید

No Comments