آموزش تگ کانوس (canvas) – قسمت دوم

ایجاد یک canvas:

یک کانواس یک محدوده ۴ ضلعی روی صفحه وب شما است. آن محدوده ۴ ضلعی در انحصار عامل canvas است و تمام اشکال گرافیکی که توسط کانواس ایجاد می شوند در همان ۴ ضلعی نمایش داده می شوند.

نکته: ممکن است وقتی که یک عامل canvas را ایجاد می کنید هیچ تغییری در صفحه وب شما ایجاد نشود، این بدین دلیل است که عامل کانواس بصورت پیش فرض بدون کادر دور  border و بدون متن داخلی می باشد.

به مثال زیر توجه کنید.

[html]</p>
<p dir="RTL" align="right">Canvas id = my canvas width Zoo</p>
<p dir="RTL" align="right">Heryht= 100></p>
<p dir="RTL" align="right">[/html]

نکته: همانطور که ذکر شد درج اشکال گرافیکی توسط جاوا اسکریپت نوشته می شوند به همین منظور  id  کانواس که در اینجا  my canvas  است به اسکریپت مورد نظر ارجاع داده می شود.

از مزیت های تگ canvas این است که شما می توانید چندین عامل گرافیکی کانواس را در یک صفحه وب و بصورت همزمان داشته باشید.

 همچنین می توانید برای اضافه کردن یک کادر (border) و یا هر استایل دیگری به نام canvas از صفت style  یا همان استایل دهی بر خط inline style استفاده نمایید.

مثال زیر نحوه درج یک شکل گرافیکی توسط جاوا اسکریپت را در عامل کانواس نشان می دهد:

[html]</p>
<p dir="RTL" align="right"><script></p>
<p dir="RTL" align="right">Var . c = docu ment. Get Element by ID(my canvas);</p>
<p dir="RTL" align="right">Var cat= c. Get contenxt ("zd");</p>
<p dir="RTL" align="right">Ctm. Fillstyle = # FF0000 ;</p>
<p dir="RTL" align="right">Ctm . fillrect (0/0/0150/75);</p>
<p dir="RTL" align="right">< / script></p>
<p dir="RTL" align="right">[/html]

در ابتدا توسط خط ۱ تگ کانواسی را که id  آن my canvas است را پیدا کرده و سپس در خط ۲ ( متد get context) حالت ۲ بعدی و ۲بعدی شکل را تعیین می کند. لازم به ذکر است که شی (۲d) get context در html5 ساخته شده است. همچنین برای آن خصوصیاتی در نظر گرفته شده که کشیدن مسیرها، کادرها، اشکال هندسی ، متن ها وعکسها و غیره را به راحتی ممکن می سازد.

در نهایت دو خط نهایی ۳ و ۴  یک ۴ ضلعی قرمز رنگ را در همان محدود، تعیین شده کانواس canvas ایجاد می کند.

خاصیت fill style می تواند یک رنگ css تک رنگ ( sotid) ، طیف رنگی  geadient) و یا یک پترن گرافیکی باشد بصورت پیش فرض رنگ آن #۰۰۰۰۰ می باشد.

تکه کد ( x,y width , herght) fillrect یک ۴ ضلعی با رنگی که توسط fillstyle تعیین شده برای شما ایجاد خواهد کرد.

x,y =>  نقطه ضلع بالا چپ

عرض شکل =>  width

    ارتفاع شکل  =>  heigth

نقاط کانواس canvas coordinates

 در مثال قبلی گوشه بالا سمت چپ عامل کانواس نقطه ۰ و ۰ می باشد. (۰,۰) Coordinates

 پس تکه کد (۷۵ و ۱۵۰ و۰ و۰) fillrest  بدین معنی است که نقطه شروع کشیدن ۴ ضلعی از نقطه ۰ و ۰ عامل کانواس باشد و / سپس با عرض ۱۵۰ پیکسل و ارتفاع ۷۵ پیکسل کشیدن مربع را شروع کند. مثال نقاط: مختصات نقاط مختلف عامل کانواس در شکل زیر آمده است.

(۰,۰)

مسیرها : (canvas – paths)

برای کشیدن یک خط مستقیم در کانواس از ۲ متد زیر باید استفاده کنید. توجه داشته باشید که ۲ متد توسط مهم باید استفاده شوند نه بصورت انفرادی

تعیین نقطه شروع یک خط #  move to (x,y)

تعیین نقطه پایان یک خط #  cine to(x1,y1)

و در نهایت برای انجام عمل کشیدن یک خط در کانواس باید از یکی از مقدماتی “ink”  مانند: strokel  استفاده کنیم.

مثال : نقطه شرو خط را ۰,۰  و نقطه پایان خط را ۱۰۰ . ۲۰۰ تعیین کنید.

(۰,b)

 [html]</p>
<p dir="RTL">            کد js          <script></p>
<p dir="RTL" align="right">Var codocu ment. Getflemen tby ID( "my caxras");</p>
<p dir="RTL" align="right">Var ctx. C. Get context ("zd");</p>
<p dir="RTL" align="right">Ctm. Moreto (0.0):</p>
<p dir="RTL" align="right">Ctm . line to (200,100);</p>
<p dir="RTL" align="right">Ctm . strokec ( ) ;</p>
<p dir="RTL" align="right">< / sctipt></p>
<p dir="RTL" align="right">[/html]

No Comments