بخش اول Event attribute در html

در سلسله آموزشهای طراحی سایت آنلاینر به اسکریپت ها و embed کردن عناصر – script  پرداختیم.

در این مقاله قصد بررسی Event attribute در html بخش اول را داریم.

صفات رویدادهای پنجره ای Window Event Attributes:

onafterprint : اسکریپت زمانی اجرا میشود که سند پرینت گرفته شود.
onbeforeprint : اسکریپت قبل از پرینت صفحه اجرا خواهد شد.
onerror : اسکریپت زمانی که خطایی رخ دهد اجرا خواهد شد.
onhaschange : کدهای اسکریپت با تغییر سند اجرا خواهند شد.
onload : باعث میشود تا زمانیکه صفحه بصورت کامل لود نشده است اسکریپت اجرا نشود.
onmessage : هنگام نمایش دادن یک پیغام باعث اجرای اسکریپت خواهد شد.
onoffline : اسکریپت در این رویداد زمانی اجرا میشود که سند صفحه وب در حال آفلاین شدن است.
ononline :در این رویداد اسکریپت زمانی اجرا میشود که صفحه وب آنلاین شود.
onpagehide : اسکریپت زمانی اجرا میشود که پنجره مخفی شود.
onpageshow : بر عکس رویداد قبل هنگامی که پنجره نمایش داده شود  اسکریپت اجرا میشود.
onpopstate :این رویداد زمانی اجرا میشود که پنجره های تاریخچه history تغییر داده شوند.
onredo : این رویداد زمانی اجرا میشود که یک عمل redo روی صفحه انجام شود.
onresize : اسکریپت های این رویداد زمانی اجرا میشوند که اندازه پنجره تغییر کند.
onundo :این رویداد زمانی اجرا میشود که یک عمل undo روی صفحه انجام شود.
onunload : هنگامی که یکی از صفحه های وب unload ویا پنجره مرور گر بسته شود.

میخواهیم یکی از رویداد های پنجره ای را تست کنیم و نتیجه آن را مشاهده کنیم مسلما اگر این مثال را به دقت آموزش ببینید رویداد های دیگر را نیز به خوبی میتوانید در صفحه فرم خود استفاده کنید.

به مثال زیر دقت نمایید. این مثال کاربرد رویداد onresize  را به خوبی نشان میدهد.

[html]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script>
function showMsg()
{
alert("شما اندازه پنجره خود را تغییر دادید!");
}
</script>
</head>
<body onresize="showMsg()">
<p>سعی کنید اندازه پنجره مرورگر خودرا تغییر دهید.</p>
</body>
</html>
[/html]

در آموزش بعد بخش دوم  Event attribute میپردازیم.

با آنلاینر همراه شوید …

1 Comment
  1. Pingback: بخش دوم Event attribute در html

Comments are closed.